Monday, 15 September 2014

Kā ,remontējotbojātužogu, ietaupītnaudu ?Parastižogsirnesošākonstrukcija, kurairparedzēta, lainovērstunelikumīguiekļūšanuprivātīpašumāgarāmgājējiem un svešiniekiem.Nodrošinātprivātumuirpašsaprotamsiemeslsžogauzstādīšanai. Bet Jumsirjāatceras ,kažogsprasaregulāruuzturēšanu.

Žogaīpašniekamirjāsaprot, kažogabojājumivarrastiesjebkurābrīdīun bez iepriekšējabrīdinājuma. Ja Jumspiederīpašums, kuruieskaujžogs, tad jumsirnepieciešamsiepazītiesarremontiem,kuribūtunepieciešamiJūsužogam, jožogabojājumivarnotiktjebkurābrīdī. Dažibojājumivarnotiktpēkšņi, piemēram, vētrasvaiautoavārijasrezultātā.Ja Jūsvēlatiesatrastveidu, kāsalabotžogu, tad Jumsirjārēķināsarsekojošiemfaktoriem. 

Labibūvētsžogsirspējīgspretotieslaikaapstākļuiedarbībaivairākusgadus. Ņemotvērāžogauzstādīšanaskvalitāti, pirmiebojājumivaipazīmes par nolietojumu,varrastiesjaupēcmēneša. Irdaudzveidu( krāsošana, beicēšana,lakošanau.c. ), kāapstrādātžogu, laitasspētupretotieslaikaapstākļuiedarbībai, bet pārklājumsnevarpilnībāapturētšoprocesu. 

TāpēcJumsvajadzētujausavlaicīgipamanītžoganolietojumu( krāsasmaiņa, lakojumabojājumi, deformējušieskokadēlīšiu.c. ), laivarētumeklētpalīdzību pie meistara.
            Jažogabojājumsirradiesvētrasvainelaimesgadījumarezultātā, tad irļotisvarīgiatrastžogaremontauzņēmumuīsālaikaperiodā.

 Ja JūsuīpašumažogsirkāmākslasdarbsunpiešķirekskluzīvuizskatuJūsuīpašumam, tad pat mazākaisbojājumsvarizjaukt un bojātJūsuīpašumaestētiskoizskatu. Pieredzējisžogaremontauzņēmumsvarizmantotjaunākāstehnaloģijasunlīdzekļus, laisamazinātužogadabiskonolietojumaprocesu.

Vēlatiesremontētbojātožogu? Pie mums dans.lv irvirkneuzņēmumu, kuripiedāvā,visāLatvijā,lieliskusremontarisinājumusbojātiemžogiem. Tikaimūsumājaslapāatradīsietžogaremontaprofesionāļus, kuripieejamijūsurajonāunatbilstJūsubudžetam.